SUY TIM, THIẾU MÁU CƠ TIM

Các sản phẩm phối hợp điều trị Suy tim, thiếu máu cơ tim:

Tâm mạch 2 –  Thiên vương bổ tâm –  Thanh can –  Kim quỹ thận khí

Sản phẩm được xác nhận bởi Cục ATTP – Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000 & HACCP

Call Now Button