SUY TIM, THIẾU MÁU CƠ TIM

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Suy tim, thiếu máu cơ tim:
Tâm mạch 2 –  Thiên vương bổ tâm –  Thanh can –  Kim quỹ thận khí