HEN PHẾ QUẢN

Các sản phẩm Đông Dược phối hợp điều trị Hen phế quản:
Tâm mạch 2 –  Thanh can

Trường hợp Thận Âm hư thì dùng thêm Lục vị

Thận Dương hư thì dùng thêm Kim quỹ thận khí